Informacja "GP.6733.3.6.2013.PK" z dnia 2013-05-21 dotyczący OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE GP.6733.3.6.2013.PK

Data wydania 2013-05-21
w sprawie OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE GP.6733.3.6.2013.PK
Tytuł GP.6733.3.6.2013.PK

Bielsk Podlaski; 2013.05.21.

nasz znak: GP.6733.3.6.2013.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek złożony w dniu 29.04.2013 r. przez Pracownię Architektoniczną ARCHIFOR z siedzibą przy ul. Rzymowskiego 43/52, 15-349 Białystok  reprezentowaną przez Panią Annę Wojciechowską, która działa w imieniu i na rzecz Spółki komandytowej RODE-MED z siedzibą w Ignatkach 40/1, 16-001 Kleosin – zostały skompletowane akta sprawy.

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę i rozbudowę pomieszczeń garażowych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiana sposobu użytkowania na pracownię rezonansu magnetycznego zlokalizowanego na części działki oznaczonej nr geod.: 3607/8 położonej w obrębie: 3 Bielsk Podlaski przy ulicy Kleszczelowskiej      w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał
z up. Burmistrza

Kazimierz Prus

Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 22.05.2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-05-21

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-05-21

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-05-21