Informacja - GP.6733.30.2017.PK z dnia 2017-09-19 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.30.2017.PK

Data wydania 2017-09-19
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.30.2017.PK
Tytuł GP.6733.30.2017.PK

            Bielsk Podlaski,  18 września 2017 r.

znak sprawy: GP.6733.30.2017.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.1073) w związku z art. 6 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony w dniu 12.09.2017 r., przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kilińskiego 14, 15-950 Białystok.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i parkingiem wewnętrznym zlokalizowanych na działce oznaczonej nr ewidencyjnymi: 1074/14 położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI  przy ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim.

               Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

             Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

               W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                       

podpisał z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz Prus

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 19.09.2017 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-09-19

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-09-19

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-09-19