Informacja - GP.6733.36.2017.PK z dnia 2017-12-05 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2017.PK

Data wydania 2017-12-05
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2017.PK
Tytuł GP.6733.36.2017.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 05 grudnia 2017 r.

nasz znak: GP.6733.36.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wszczętym na wniosek złożony w dniu 24.10.2017 r., uzupełniony w dniu 03.11.2017 r. przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim z upoważnienia, którego występuje Pan Leszek Aleksiejuk Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Widowskiej 1, 17-100 Bielsk Podlaski – zostały skompletowane akta sprawy.

              Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1601B (ul. Mickiewicza) i 2273B (ul. Żwirki i Wigury) wraz z przebudową infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, linii energetycznych podziemnych i nadziemnych, linii telekomunikacyjnych podziemnych i nadziemnych, jezdni, przebudowy i budowy miejsc postojowych, przebudowy i budowy chodników, zjazdów, przejść dla pieszych, zieleńców, linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w części na działkach oznaczonych nr geod.: 1548/3, 1568/29, 1737/2, 2549/1, 2658/8, 2598/6, 2577/1, 1453, 1563/2, 2600/2, 2621/1, 2577/2, 2595/2, 2596/11, 2596/13, 2597/1, 2599/1, 1568/20, 1568/16, 1563/4, 1548/4 w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  06.12.2017 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-12-05

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-12-06

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-12-06