Informacja - GP.6733.11.2019.PW z dnia 2019-11-21 dotyczący budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 do 0,5 MPa, na części działki ozn. nr geod. 343 stanowiącej pas drogowy ul. Jana Pawła II, oraz części działki ozn, nr geod. 5126 stanowiącej pas drogowy ul. W. Pileckiego, leżących w obrębie 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2019-11-21
w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 do 0,5 MPa, na części działki ozn. nr geod. 343 stanowiącej pas drogowy ul. Jana Pawła II, oraz części działki ozn, nr geod. 5126 stanowiącej pas drogowy ul. W. Pileckiego, leżących w obrębie 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.11.2019.PW
budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 do 0,5 MPa, na części działki ozn. nr geod. 343 stanowiącej pas drogowy ul. Jana Pawła II, oraz części działki ozn, nr geod. 5126 stanowiącej pas drogowy ul. W. Pileckiego, leżących w obrębie 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim.

 

Bielsk Podlaski, dnia 21 listopada 2019 r.

GP.6733.11.2019.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzonej na wniosek z dnia 14.10.2019 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp.z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Marcin Kranz, ul. Chopina 34, 17- 300 Siemiatycze – zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 do 0,5 MPa, na części działki ozn. nr geod. 343 stanowiącej pas drogowy ul. Jana Pawła II, oraz części działki ozn, nr geod. 5126 stanowiącej pas drogowy ul. W. Pileckiego, leżących w obrębie 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim.

    W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał
z upoważnienia Burmistrza Miasta
Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej
Kazimierz Prus

 

 

 

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 21.11.2019 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski ispektor GP

Data wytworzenia: 2019-11-21

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2019-11-21

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2019-11-21