Informacja "GP.6733.4.2016.PW" z dnia 2016-02-29 dotyczący budowy podziemnej linii kablowej oświetlenia ulicznego,zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 3004/1; 3286; 3005; 2993/1; 3293; 3004/2; 3294/2, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Poniatowskiego, Narutowicza i Zamkowej w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2016-02-29
w sprawie budowy podziemnej linii kablowej oświetlenia ulicznego,zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 3004/1; 3286; 3005; 2993/1; 3293; 3004/2; 3294/2, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Poniatowskiego, Narutowicza i Zamkowej w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.4.2016.PW

 

Bielsk Podlaski, 29. 02. 2016 r.

GP.6733.4.2016.PW

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 t.j.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 22.01.2016 r. przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 , 17-100 Bielsk Podlaski,- zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii kablowej oświetlenia ulicznego,zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 3004/1; 3286; 3005; 2993/1; 3293; 3004/2; 3294/2, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Poniatowskiego, Narutowicza i Zamkowej w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 29.02.2016 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinspektor GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2016-02-29

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-02-29

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-02-29