Informacja "Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" z dnia 2015-09-28 dotyczący GP.6733.11.2015.JW

Data wydania 2015-09-28
w sprawie GP.6733.11.2015.JW
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski, 28 września  2015 r.

znak sprawy: GP.6733.11.2015.JW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199  j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 11/2015 z dnia 28 września 2015 r. wydana na wniosek złożony w dniu 04.08.2015 r. przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21 a, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której działa ELSAM Mirosław SAJEWICZ z siedzibą przy ul. Żytniej 11, 17-100 Bielsk Podlaski.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej i napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz złącza średniego napięcia 15 kV zlokalizowanych na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 60, 67, 44/1, 135/1, 69/3, 64, 65/1, 135/2, 74, 123, 66/7 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Scaleniowej i ul. 11 Listopada w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu  28.09.2015 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-09-28

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-09-28

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-09-28