Informacja - Gk.6220.7.2018 z dnia dotyczący wystąpienia do organów ochrony środowiska o wydanie opinii dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym i budynkiem biurowym na działkach o nr geod. 4697/6, 4697/4, 4697/9, 4697/16, 4697/17, 4697/2, 4697/14, 4697/5, 4697/8, 4697/11, 4697/12, 4697/15, 2307/1, 2328/7, 2300/12, 2300/9, 2300/14, 2300/18, 2300/15, 2300/16, 2300/17, 2300/6 w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2018-09-20
w sprawie wystąpienia do organów ochrony środowiska o wydanie opinii dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym i budynkiem biurowym na działkach o nr geod. 4697/6, 4697/4, 4697/9, 4697/16, 4697/17, 4697/2, 4697/14, 4697/5, 4697/8, 4697/11, 4697/12, 4697/15, 2307/1, 2328/7, 2300/12, 2300/9, 2300/14, 2300/18, 2300/15, 2300/16, 2300/17, 2300/6 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.7.2018

Urząd Miasta

Bielsk Podlask

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski                                                                                                                                                                     Bielsk Podlaski, 19 września 2018r.   

                                                                         

Gk.6220.7.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z póź.zm.) oraz art. 64 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z póź.zm.)

 zawiadamia się strony

o przekazaniu wniosku złożonego przez AHB1 Sp. z o.o. Sp. k. Al. Piłsudskiego 45, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz której wystąpił jej pełnomocnik Pan Andrzej Polanowski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym i budynkiem biurowym na działkach o nr geod. 4697/6, 4697/4, 4697/9, 4697/16, 4697/17, 4697/2, 4697/14, 4697/5, 4697/8, 4697/11, 4697/12, 4697/15, 2307/1, 2328/7, 2300/12, 2300/9, 2300/14, 2300/18, 2300/15, 2300/16, 2300/17, 2300/6 w Bielsku Podlaskim do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim;
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Białymstoku

z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

           Strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 107.

 

           Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

 

 

                                                                                                                                                                                         Kierownik Referatu

                                                                                                                                                                                         Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                                                                                         Handlu i Rolnictwa

                                                                                                                                                                                        /-/ Bogdan Sokołowsi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Data wytworzenia: 2018-09-19

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2018-09-24

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2018-09-24