Informacja - Gk.6220.19.2017 z dnia 2018-04-27 dotyczący uzgodnienia projektu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Data wydania 2018-04-27
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.19.2017

                                                                                  Bielsk Podlaski, 27 kwietnia 2018r.

 

Gk. 6220.19.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 49 i art.106 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. art.75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez Wójta Gminy Orla znak: OG.6220.12.2017 z dnia 19.04.2018r pozytywnie został uzgodniony projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski – Podbiele” zlokalizowanego w powiecie bielskim na terenie trzech gmin: miasta Bielsk Podlaski, gminy Bielsk Podlaski oraz gminy Orla.

     Z wydanym postanowieniem oraz posiadanymi przez tut. Urząd aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 107.

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska -ref.Gk

Data wytworzenia: 2018-04-27

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2018-04-27

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2018-04-27