Informacja - Gk.6220.7.2018 z dnia 2018-10-18 dotyczący wydania postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajęcego na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym i budynkiem biurowym na działkach o nr geod. 4697/6, 4697/4, 4697/9, 4697/16, 4697/17, 4697/2, 4697/14, 4697/5, 4697/8, 4697/11, 4697/12, 4697/15, 2307/1, 2328/7, 2300/12, 2300/9, 2300/14, 2300/18, 2300/15, 2300/16, 2300/17, 2300/6 w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2018-10-18
w sprawie wydania postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajęcego na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym i budynkiem biurowym na działkach o nr geod. 4697/6, 4697/4, 4697/9, 4697/16, 4697/17, 4697/2, 4697/14, 4697/5, 4697/8, 4697/11, 4697/12, 4697/15, 2307/1, 2328/7, 2300/12, 2300/9, 2300/14, 2300/18, 2300/15, 2300/16, 2300/17, 2300/6 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.7.2018

Urząd Miasta                                                                                                                                                                                   Bielsk Podlaski, 18 października 2018r.

Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

 

Gk. 6220.7.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 49 i art.106 § 2  Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1, art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn.zm.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez AHB1 Sp. z o.o. Sp. k. Al. Piłsudskiego 45, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz której wystąpił jej pełnomocnik Pan Andrzej Polanowski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym i budynkiem biurowym na działkach o nr geod. 4697/6, 4697/4, 4697/9, 4697/16, 4697/17, 4697/2, 4697/14, 4697/5, 4697/8, 4697/11, 4697/12, 4697/15, 2307/1, 2328/7, 2300/12, 2300/9, 2300/14, 2300/18, 2300/15, 2300/16, 2300/17, 2300/6 w Bielsku Podlaskim zostało wydane dnia 18.10.2018r. postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie informuje się, że zostały skompletowane akta przedmiotowej sprawy.

       Z wydanym postanowieniem oraz aktami sprawy można zapoznać się w terminie 3 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 107.

       Po upływie wyznaczonego terminu i w przypadku nie skorzystania z powyższego prawa zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

 

 

                                                                                                                                                                                                                      Kierownik Referatu

                                                                                                                                                                                                                  Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                                                                                                                       Handlu i Rolnictwa

                                                                                                                                                                                                                    /-/ Bogdan Sokołowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Data wytworzenia: 2018-10-18

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2018-10-19

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2018-10-19