Informacja - OBWIESZCZENIE z dnia 2017-03-09 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.8.2017.PK

Data wydania 2017-03-09
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.8.2017.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE

            Bielsk Podlaski, dnia 09 marca 2017 r.

Znak sprawy: GP.6733.8.2017.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 6 pkt 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. nr poz. 2147 ze zm.) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym na na wniosek z dnia 07.08.2017 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o funkcji usługowej złożony przez Miasto Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Pana Jarosława Borowskiego

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zakresie :

- budowy budynku kontenerowego obsługi,

- budowy magazynu na odpady problemowe,

- budowy magazynu na surowce i sprzęt,

- budowy wagi samochodowej,

- budowy placów manewrowych i parkingu oraz ścieżki edukacyjnej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej

zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 989/1, 929/10, 929/8, 929/12 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w przy ul. Studziwodzkiej w Bielsku Podlaskim.

               Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

          

              Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

                      

              W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz PRUS

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 27.02.2017 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-03-09