Informacja - GP. 6733.18.2017.PW z dnia 2017-07-05 dotyczący budowy innowacyjnego dworca kolejowego (IDS) w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i energetycznej oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Kolejowej, na działkach oznaczonych nr geod.:59/32; 59/33; 59/34 stanowiących tereny kolejowe otwarte oraz działce ozn. nr geod. 59/38 stanowiącej tereny kolejowe zamknięte, położonych przy ul. Kolejowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2017-07-05
w sprawie budowy innowacyjnego dworca kolejowego (IDS) w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i energetycznej oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Kolejowej, na działkach oznaczonych nr geod.:59/32; 59/33; 59/34 stanowiących tereny kolejowe otwarte oraz działce ozn. nr geod. 59/38 stanowiącej tereny kolejowe zamknięte, położonych przy ul. Kolejowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP. 6733.18.2017.PW

Bielsk Podlaski, dnia 5 lipca 2017 r.

 

GP. 6733.18.2017.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego nr 21/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. wydana na wniosek złożony w dniu 25. 04. 2017 r., przez Polskie Koleje Państwowe S. A., Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pani Marta Kaczmarzyk Biuro Projektowania PKP S. A., ul. Dyrekcyjna 2-4, 80- 852 Gdańsk.

      Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę innowacyjnego dworca kolejowego (IDS) w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i energetycznej oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Kolejowej, na działkach oznaczonych nr geod.:59/32; 59/33; 59/34 stanowiących tereny kolejowe otwarte oraz działce ozn. nr geod. 59/38 stanowiącej tereny kolejowe zamknięte, położonych przy ul. Kolejowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

      W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
tMiasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 05.07.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2017-07-05

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-07-05

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-07-05