Informacja "OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI USTALAJĄCEJ INWESTYCJĘ CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2015-08-07 dotyczący GP.6733.7.2015.ZT

Data wydania 2015-08-07
w sprawie GP.6733.7.2015.ZT
Tytuł OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI USTALAJĄCEJ INWESTYCJĘ CELU PUBLICZNEGO

Bielsk Podlaski, 07 sierpnia 2015 r.

nasz znak: GP. 6733.7.2015.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199  j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 7/2015 z dnia 07 sierpnia 2015 r. wydana na wniosek złożony w dniu 25.06.2015 r.  przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin w imieniu i na rzecz której występuje „TELAN” A i J Stankiewicz, T i W Waszkiewicz Spółka jawna z siedzibą przy ul. Czerwonego Kapturka 11, 15-156 Białystok reprezentowana przez Pana Waldemara Waszkiewicz.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działce oznaczonej nr geod. 4443/3 położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego, na działce nr geod. 354/2 stanowiącej pas drogowy ul. Wojska Polskiego, działce nr geod. 247/1 położonej przy ul. Asnyka oraz działce nr geod. 4444 stanowiącej pas drogowy ul. Asnyka.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał z upoważnienia
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kazimierz PRUS

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 07.08.2015 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-08-12

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-08-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-08-12