Informacja "Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego" z dnia 2015-09-18 dotyczący GP.6733.12.2015.JW

Data wydania 2015-09-18
w sprawie GP.6733.12.2015.JW
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Bielsk Podlaski, 18 września 2015 r.

znak sprawy: GP.6733.12.2015.JW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 10/2015 z dnia 18 września 2015 r. wydana na wniosek złożony w dniu 06.08.2015 r. przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21 a, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której działa ELSAM Mirosław SAJEWICZ z siedzibą przy ul. Żytniej 11, 17-100 Bielsk Podlaski.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewid.: 3380/12 położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI – ul. Stepowa oraz na części działki oznaczonej nr ewid.: 3091/1 położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI stanowiącej pas drogowy ul. Chmielnej.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 18.09.2015 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-09-18

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-09-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-09-18