Informacja "Obwieszczenie" z dnia 2015-06-09 dotyczący GP.6733.5.2015.PK - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2015-06-09
w sprawie GP.6733.5.2015.PK - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł Obwieszczenie

Bielsk Podlaski, 09 czerwca 2015 r.

nasz znak: GP. 6733.5.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199  j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 5/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. wydana na wniosek złożony w dniu 08.05.2015 r.  przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok z siedzibą przy ul. Elektrycznej 13, 15-950 Białystok w imieniu i na rzecz której występuje „TELAN” A i J Stankiewicz, T i W Waszkiewicz Spółka jawna z siedzibą przy ul. Czerwonego Kapturka 11, 15-156 Białystok reprezentowana przez Pana Waldemara Waszkiewicz.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę elektroenergetycznych linii napowietrzno-kablowych SN-15kV w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Dubiażyńskiej zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 355/8, 354/2 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 255, 223 położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 09.06.2015 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-06-11

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-06-11

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-06-11