Informacja "OBWIESZCZENIE" z dnia 2015-08-11 dotyczący GP.6733.13.2015.PK

Data wydania 2015-08-11
w sprawie GP.6733.13.2015.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE

            Bielsk Podlaski, 11 sierpnia 2015 r.

Znak sprawy: GP.6733.13.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 t.j.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym,  na wniosek z dnia 07.08.2015 r., złożony przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowanego przez Pana Jarosława Borowskiego.

               Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 3289/2, 3480/4, 3289/1, 3488/1, 3489/1 stanowiących pas drogowy ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim oraz na działce 5183/1 położonej przy ul. Kolejowej w Bielsku Podlaskim.

              Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

            Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 12.08.2015 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-08-12

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-08-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-08-12