Data wydania 2011-08-09
w sprawie wydania decyzji umarzającej
Tytuł Gk.6220.14.2011

Bielsk Podlaski 2011.08.09

Gk. 6220.14.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 09.08.2011r. decyzja o umorzeniu w całości postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie budynków produkcyjnych z dostosowaniem do produkcji elektrowni wiatrowych małej mocy na działkach oznaczonych nr geod. 1261/2 i 1261/6 przy ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2011-08-10

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-08-10

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-08-10