Informacja "OBWIESZCZENIE o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego" z dnia 2016-04-25 dotyczący GP.6733. 8. 2016.ZT

Data wydania 2016-04-25
w sprawie GP.6733. 8. 2016.ZT
Tytuł OBWIESZCZENIE o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski  25 kwietnia 2016r.

GP.6733. 8. 2016.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, że zostały skompletowane akta sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na : budowie solarnego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi  zasilanymi energią słoneczną  na części działki oznaczonej nr geod. 251/13 stanowiącej pas drogowy ul. Karola Olszewskiego   w Bielsku Podlaskim.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  25. 04 .2016 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz stronie internetowej urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-04-25

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-04-25

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-04-25