Data wydania 2010-09-03
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk. 7624-21/10

Bielsk Podlaski 2010.09.03

Gk. 7624-21/10

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art.61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z poź.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Firmę Handlową „KANDEL” Andrzej Zajączkowski ul. Ściegiennego 3, 17-120 Brańsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na remoncie, przebudowie, rozbudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków produkcyjnych i magazynowych produkcji spożywczej (mleczarnia) na produkcję przemysłową (znicze, przetwarzanie parafiny i tłuszczy) z budynkami magazynowymi oraz budową wiaty magazynowej i wagi samochodów ciężarowych do 50 Mg na działkach oznaczonych nr geod. 500/23, 500/24, 529/11, 529/10 i 529/3 przy ul. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.

        Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia strony postępowania mogą wnosić w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w terminie 7 dni po podaniu niniejszego obwieszczenia do wiadomości. Postępowanie prowadzone jest w pokoju nr 22 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

       Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzyskania stosownych opinii i uzgodnień od innych organów ochrony środowiska jest mało realnym spełnienie wymogów określonych w art.35 § 3 k.p.a., zatem stosownie do art. 36 k.p.a. zawiadamia się, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie jednego miesiąca od otrzymania uzgodnień od organów określonych w art.77 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-09-07

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-09-07