Data wydania 2018-04-25
w sprawie budowy kontenera technicznego, drabin kablowych i wewnętrznej linii zasilającej, na częściach działek ozn. nr geod. 2968/4 i 2969, położonych w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.8.2018.PW

 

Bielsk Podlaski, dnia 25 kwietnia 2018 r.

GP.6733.8.2018.PW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek złożony w dniu 23. 02. 2018 r., przez EmiTel S.A., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Marek Rygorowicz, zam. ul. Pogodna 11/23, 15-354 Białystok - zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

     Budowę kontenera technicznego, drabin kablowych i wewnętrznej linii zasilającej, na częściach działek ozn. nr geod. 2968/4 i 2969, położonych w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu 25.04.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-04-25

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-04-25

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-04-25