Informacja "obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego" z dnia 2015-12-17 dotyczący OBWIESZCZENIE w sprawie nr GP.6733.18.2015.ZT

Data wydania 2015-12-17
w sprawie OBWIESZCZENIE w sprawie nr GP.6733.18.2015.ZT
Tytuł obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski 17 grudnia 2015r

G.P. 6733. 18. 2015. ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267  tekst jednolity)  w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r, poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku z dnia 15 grudnia 2015r Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie podziemnej linii kablowej oświetlenia ulicznego  na działkach oznaczonych nr geod. 1418/1 1600/6, 1600/5, 1361/7, 1720/24 położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. 3-go Maja.

             Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w tut. Urzędzie, pok. - 28.

            Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

 

niniejsze obwieszczenie zostaje podane
do wiadomości stronom postępowania
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-12-21

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-12-21

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-12-21