Informacja "Gk.6220.21.2012" z dnia 2013-01-10 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wydania 2013-01-10
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.21.2012

          Bielsk Podlaski 2013.01.10

Gk. 6220.21.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock w imieniu i na rzecz, którego występuje P. Jarosław Szaciło ul. Upalna 88 lok.15, 15-668 Białystok w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 10.01.2013r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i budowie stacji paliw płynnych PKN ORLEN SP 690 na działkach o nr geod. 238/2 i 240/2 przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią  dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.


      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-01-10

Data modyfikacji: 2013-01-10

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-01-10