Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.6.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2020-03-31 dotyczący dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowę nawierzchni drogi planowanych na części działek oznaczonych nr geod.: 1707/5, 1707/4, 1708/9, 1708/10, 1709/6, 1708/5, 1737/2 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2020-03-31
w sprawie dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowę nawierzchni drogi planowanych na części działek oznaczonych nr geod.: 1707/5, 1707/4, 1708/9, 1708/10, 1709/6, 1708/5, 1737/2 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.6.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Bielsk Podlaski, dnia 31 marca 2020 r.

nasz znak: GP.6733.6.2020.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 10.03.2020 r. złożony przez Miasto Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Jarosława BOROWSKIEGO – zostały skompletowane akta sprawy.

         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowę nawierzchni drogi planowanych na części działek oznaczonych nr geod.: 1707/5, 1707/4, 1708/9, 1708/10, 1709/6, 1708/5, 1737/2 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz PRUS

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  31.03.2020 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-03-31

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-03-31

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-03-31