Data wydania 2019-01-03
w sprawie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV od istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i kontenerowej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 950/1; 1762/1; 1762/2; 1764/11; 1814 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) przy ul. Białostockiej i Rejtana w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP. 6733.17.2018.PW

Bielsk Podlaski, dnia 3 stycznia 2019 r.

GP. 6733.17.2018.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 1/2019 z dnia 02. 01. 2019 r. wydana na wniosek złożony w dniu 13.11.2018 r. przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje Elsam Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17- 100 Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV od istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i kontenerowej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 950/1; 1762/1; 1762/2; 1764/11; 1814 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) przy ul. Białostockiej i Rejtana w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 03.01.2019 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2019-01-03

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2019-01-03

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2019-01-03