Informacja "Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/2014 ustalającej inwestycję celu publicznego" z dnia 2014-05-05 dotyczący GP.6733.5.2014.PK

Data wydania 2014-05-05
w sprawie GP.6733.5.2014.PK
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/2014 ustalającej inwestycję celu publicznego

Bielsk Podlaski, 05 maja 2014 r.

nasz znak: GP. 6733.5.2014.PK

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 6/2014 z dnia 05.05.2014 r. wydana na wniosek złożony w dniu 13.03.2014 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski.

 

            Przedmiotowa decyzja ustala lokalizację inwestycji celu publicznego na części działek oznaczonych nr geod.: 1568/28, 156823, 5239/1, 5239/2, 1568/24, 1560/5, 1567/2, 15668/15, 1558/2 położonychw obrębie: 3 w pobliżu ul. Kościelnej i ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

 

            Zakres inwestycji obejmuje budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej od budynku przy ul. Mickiewicza 51 do studzienki w ulicy dojazdowej do targowicy małej oznaczonej nr geod.: 1560/5 wraz z przyłączami do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Mickiewicza 47 i 49 oraz na działce oznaczonej nr geod.: 1558/2.

 

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

                z up. Burmistrza Miasta

Kazimierz Prus

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 06.05.2014 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referta Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-05-06

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-05-06

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-05-06