Informacja - OBWIESZCZENIE z dnia 2017-08-17 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 26/2017 w sprawie nr GP.6733.26.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-08-17
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 26/2017 w sprawie nr GP.6733.26.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł OBWIESZCZENIE

Bielsk Podlaski, dnia 17 sierpnia 2017 r.

nasz znak: GP. 6733.26.2017.PK
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 26/2017 z dnia  17 sierpnia 2017 r. wydana na wniosek z  dnia 06.07.2017 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. w siedziba w Lublinie, w imieniu i na rzecz której występuje ELSAM  Mirosław Sajewicz.

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV  zlokalizowaną na działkach oznaczonych nr ewid.: 212, 170, 891/7, 891/6, 891/5 położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY przy ul. Gajowej w Bielsku Podlaskim.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 19.08.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-08-17

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-08-18

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-08-18