Informacja - GP. 6733.25.2016.PW z dnia 2017-02-09 dotyczący Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim,

Data wydania 2017-02-09
w sprawie Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim,
Tytuł GP. 6733.25.2016.PW

Bielsk Podlaski, dnia 9 lutego 2017 r.

GP. 6733.25.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego nr 1/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. wydana na wniosek złożony w dniu 22.12.2016 r., przez Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim,
zlokalizowanej na:

- działce oznaczonej nr ewidencyjnym:2995, położonej przy ul. Kopernika w obrębie:
3 BIELSK PODLASKI;

- na działkach ozn. nr geod. 4692/1; 4692/2; 4692/3; 4694/5; 4693/1; 3252/2; 3227; 3250/1; 4691/5; 4691/7; 3219; 3258/1; 3258/2; 3242/6; 3243/5 oraz części działki ozn. nr geod.: 3251/1, położonych przy ul. Białowieskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI ;

- na częściach działek ozn. nr geod. 2757/4; 2761, położonych przy ul. Jagiellońskiej
w obrębie:
3 BIELSK PODLASKI;

- na działce oznaczonej nr ewidencyjnym:472, położonej przy ul. Sosnowej w obrębie: 2 STUDZIWODY;
- na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym:
4392; 4391, położonych przy ul. Reja
w obrębie:
3 BIELSK PODLASKI.


       
W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

    Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 09.02.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

    Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2017-02-09

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-02-09

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-02-09