Informacja - GP.6733.36.2017.PK z dnia 2017-10-27 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.36.2017.PK

Data wydania 2017-10-27
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.36.2017.PK
Tytuł GP.6733.36.2017.PK

            Bielsk Podlaski,  27 października 2017 r.

znak : GP.6733.36.2017.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. nr poz. 2147) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzone na wniosek z dnia 24.10.2017 r., złożony przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim z upoważnienia, którego występuje Pan Leszek Aleksiejuk Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Widowskiej 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

              Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1601B (ul. Mickiewicza) i 2273B (ul. Żwirki i Wigury) wraz z przebudową  infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, linii energetycznych podziemnych i nadziemnych, linii telekomunikacyjnych podziemnych i nadziemnych, jezdni, przebudowy i budowy miejsc postojowych, przebudowy i budowy chodników, zjazdów, przejść dla pieszych, zieleńców, linii oświetlenia ulicznego położonych na działkach oznaczonych nr geod.: 1548/3, 1568/29, 1737/2, 2549/1, 2658/8, 2598/6, 2577/1, 1453, 1563/2 w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

 

           Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

          Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Z-ca Burmistrza

Bożena Teresa ZWOLIŃSKA

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 27.10.2017 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-10-27

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-10-31

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-10-31