Data wydania 2010-09-09
w sprawie Konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015
Tytuł Gk.7624-23/10
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.


 
         Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.
         Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.
         Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne.  Zostaną one przeprowadzone dwuetapowo.
         Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie we Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.
         W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną  dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.
         Harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:
14.09.2010 -  Siedziba oddziału GDDKiA
                     ul. Powstańców Śląskich  186, 53-139 Wrocław
                     sala konferencyjna
                    -  Siedziba oddziału GDDKiA
                     ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków,
                    sala konferencyjna - I piętro

15.09.2010 - Urząd Wojewódzki,
                     Al. Niepodległości 16-18, Poznań
                     Sala Herbowa
                  - Ratusz
                    ul. Rynek 1, Sandomierz
                    Sala Narad
17.09.2010 - Urząd Miasta,
                     Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
                  - Urząd Miasta Łodzi,
                    ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
                    Duża Sala Obrad Rady Miejskiej
21.09.2010 - Urząd Wojewódzki - delegatura  w Toruniu
                     
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
                   -  Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, l. Brzeska 41
23.09.2010 - Urząd Wojewódzki
                     pl. Bankowy 3/5, Warszawa
od 9:00 – możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko
16:30 – początek spotkania konsultacyjnego, prezentacja (17:00 w Warszawie)
 
        Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych w ww. miastach, szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  w odniesieniu do wyżej przedstawionych obszarów. Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA.
        W celu zapewnienia udziału w Konsultacjach jak największej liczby ludności, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej i tablicy ogłoszeń informacji o rozpoczętych Konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  wraz z odnośnikiem do strony www.gddkia.gov.pl. Na stronie tej znajdują się wszelkie informacje aktualizowane na bieżąco oraz cały tekst „Prognozy …”
     Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), ogłoszenie wywieszono na okres 21 dni.


Osoby do kontaktu z ramienia Departamentu Środowiska GDDKiA:
Mirosław Musiel – mmusiel@gddkia.gov.pl, (22) 375-87-15.
Paweł Zysk - pzysk@gddkia.gov.pl, (22) 375-87-15
Jacek Wojtowicz – j.wojtowicz@gddkia.gov.pl (22) 375-88-97
 
 
 


Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-09-13

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-09-13

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-09-13