Informacja "obwieszczenie o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego" z dnia 2014-09-22 dotyczący OBWIESZCZENIE nr GP.6733.18.2014.PK

Data wydania 2014-09-22
w sprawie OBWIESZCZENIE nr GP.6733.18.2014.PK
Tytuł obwieszczenie o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego

            Bielsk Podlaski,  22 września 2014 r.

Znak sprawy: GP.6733.18.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 15.09.2014 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 A, reprezentowana przez Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1741, 1917/3, 1876 - stanowiącej pas drogowy ul. Ekologicznej położonej w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

               Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

              W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz PRUS

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu  22.09.2014 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-09-23

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-09-23

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-09-23