Informacja "GP.6733.5.2016.ZT" z dnia 2016-02-03 dotyczący OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.5.2016.ZT

Data wydania 2016-02-03
w sprawie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.5.2016.ZT
Tytuł GP.6733.5.2016.ZT

                                                                        Bielsk Podlaski dn. 02 lutego  2016r.

G.P.6733.5.2016.ZT

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Na podstawie art. 53  ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity)  w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca  2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r, poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku PGE Dystrybucja SA w Lublinie  ul. Garbarska 21A w którego imieniu i na rzecz działa ;Elsam; Mirosław Sajewicz zam. w Bielsku Podlaskim przy ul. Żytniej 11 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie  podziemne linii elektroenergetycznej ś.n. 15kv i n.n.0,4 kv oraz kontenerowej stacji transformatorowej na działkach oznaczonych nr geod. 255, 223, 170, 212, 168/5 – do 168/41  położonych w Bielsku Podlaskim przy ul.   Dubiażyńskiej i Gajowej.

 

           Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój  215

 

            Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do wiadomości stronom postępowania

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta

oraz stronie internetowej w dniu 03.02.2016r

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-02-03

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-02-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-02-03