Informacja "WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2015-10-07 dotyczący OBWIESZCZENIE W SPRAWIE GP.6733.16.2015.ZT

Data wydania 2015-10-07
w sprawie OBWIESZCZENIE W SPRAWIE GP.6733.16.2015.ZT
Tytuł WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

                                                                    Bielsk Podlaski dn. 06 października  2015r.

G.P.6733.16.2015.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53  ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z tekst jednolity)  w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r, poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku PGE Dystrybucja SA w Lublinie ul. Garbarska 21A, w którego imieniu i na rzecz działa Elsam Mirosław Sajewicz zam. w Bielsku Podlaskim przy ul. Żytniej 11 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie podziemnej i napowietrznej linii  elektroenergetycznej n.n.  na działkach oznaczonych nr geod. 105/3, 105/10, 106, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 170/10, 170/11, 209 położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej  oraz działce nr geod. 125 stanowiącej pas drogowy ul. Kleszczelowskiej.

                Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój  215

                 Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane
do wiadomości stronom postępowania
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta
oraz stronie internetowej w dniu 06.10.2015r

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-10-07

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-10-07

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-10-07