Informacja - GP.6733.10.2018.PK z dnia 2018-06-12 dotyczący obwieszczneie o skompletowaniu akt

Data wydania 2018-06-12
w sprawie obwieszczneie o skompletowaniu akt
Tytuł GP.6733.10.2018.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 12 czerwca 2018 r.

nasz znak: GP.6733.10.2018.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 22.05.2018 r., złożony przez Panią Halinę JAKIMIUK, zam. Bielsk Podlaski – zostały skompletowane akta sprawy.

        Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej z rur PVC 110 mm zlokalizowaną na działkach oznaczonych nr ewid.: 5253/2 i 1976 położonych przy ul. Mickiewicza w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  13.06.2018 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-06-12

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-06-14