Informacja - OBWIESZCZENIE z dnia 2017-05-16 dotyczący obwieszczenie o wydanej decyzji nr 19/2017 z dnia 16.05.2017 R. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-05-16
w sprawie obwieszczenie o wydanej decyzji nr 19/2017 z dnia 16.05.2017 R. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł OBWIESZCZENIE

                 Bielsk Podlaski 16 maja 2017r.  

G.P.6733.17.2017.ZT

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r, poz. 778 tekst jednolity.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 19/17 z dnia 16. 05. 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanału tłocznego z rur PE wraz z przepompownią , kanału grawitacyjnego z rur PVC wraz z infrastrukturą techniczną , na działkach oznaczonych nr geod. 2411/11, 2411/4, 2335/1, 2334/3, 4697/3, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza oraz nr 1976 stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza .

            Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 16. 05 2017 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz stronie internetowej.                                              

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-05-16

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-05-16