Informacja - GP. 6733.10.2017.PW z dnia 2017-04-26 dotyczący budowę tymczasowej przenośnej kontenerowej kotłowni olejowej o mocy do 70 kW wraz z magazynem oleju opałowego posadowionego na kostce brukowej min. 20 cm ponad poziomem gruntu, przyłączy ciepłowniczych od kotłowni kontenerowej do budynków mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 5 oraz Dąbrowskiego 4, na działkach oznaczonych nr geod.:1489/1 i 1489/4, położonych przy ul. Żwirki i Wigury i Dąbrowskiego w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2017-04-26
w sprawie budowę tymczasowej przenośnej kontenerowej kotłowni olejowej o mocy do 70 kW wraz z magazynem oleju opałowego posadowionego na kostce brukowej min. 20 cm ponad poziomem gruntu, przyłączy ciepłowniczych od kotłowni kontenerowej do budynków mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 5 oraz Dąbrowskiego 4, na działkach oznaczonych nr geod.:1489/1 i 1489/4, położonych przy ul. Żwirki i Wigury i Dąbrowskiego w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP. 6733.10.2017.PW

Bielsk Podlaski, dnia 25 kwietnia 2017 r.

GP. 6733.10.2017.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 13/2017 z dnia 25.04.2017 r. umarzająca postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony w dniu 10.03.2017 r., przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A., ul. 3 Maja 22, 17- 100 Bielsk Podlaski.       

          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

budowę tymczasowej przenośnej kontenerowej kotłowni olejowej o mocy do 70 kW wraz z magazynem oleju opałowego posadowionego na kostce brukowej min. 20 cm ponad poziomem gruntu, przyłączy ciepłowniczych od kotłowni kontenerowej do budynków mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 5 oraz Dąbrowskiego 4, na działkach oznaczonych nr geod.:1489/1 i 1489/4, położonych przy ul. Żwirki i Wigury i Dąbrowskiego w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z upoważnienia
Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

 

 

            Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 26.04.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

          Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2017-04-26

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-04-26

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-04-26