Data wydania 2011-08-03
w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację inwestycji
Tytuł Gk.6220.12.2011
Bielsk Podlaski 2011.08.03


Gk. 6220.12.2011

O B W I E S Z C Z E N I E


         Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 03.08.2011r. decyzja o umorzeniu w całości postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii cieplnej w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w postaci kotłowni biomasowej oraz kolektorów słonecznych na działkach o nr geod. 3607/9 i 3607/11 przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.
       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.
        Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2011-08-03

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-08-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-08-03