Informacja - GP.6733.35.2017.PK z dnia 2018-03-14 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 4/2017 w sprawie nr GP.6733.35.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2018-03-14
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 4/2017 w sprawie nr GP.6733.35.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.35.2017.PK

Bielsk Podlaski, dnia 14 marca 2018 r.

nasz znak: GP. 6733.35.2017.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 4/2018 z dnia 14 marca 2018 r. wydana na wniosek z dnia 23.10.2017 r. złożony przez PGE Dystrybucja S.A. w siedziba w Lublinie, w imieniu i na rzecz której występuje ELSAM  Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski.

          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i budowę podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oraz budowę kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowaną na części działek oznaczonych nr ewid.: 51/2, 53, 68/7, 213/6, 213/4, 213/3, 213/2, 213/1, 213/5, 61/4, 61/9, 61/8, 68/11, 74/30, 74/31, 74/39, 125, 74/37, 74/43, 74/48, 135, 136, 138/3 położonych w obrębie: 1 HOŁOWIESK oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 4678, 4496/2, 4596, 4662/1, 4597, 4598, 4599, 4600 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Wysokiej, Górnej, Kleszczelowskiej i Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim.

 

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 15.03.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-03-14

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-03-15

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-03-15