Data wydania 2013-06-18
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Tytuł Gk.6220.7.2013

          Bielsk Podlaski 2013.06.18

Gk. 6220.7.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez P. Edytę Dorotę Gromada zam. Niewino Borowe 42 m.1, 17-132 Wyszki w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 18.06.2013r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo mieszkalnego (zakład mechaniki pojazdowej z mieszkaniem właściciela obiektu) na działce o nr geod. 96/1 w Bielsku Podlaskim.

    Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią  dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

   Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-06-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-06-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-06-20