Informacja "GP.6733.3.7.2013.PK" z dnia 2013-05-20 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6733.3.7.2013.PK

Data wydania 2013-05-20
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6733.3.7.2013.PK
Tytuł GP.6733.3.7.2013.PK

Bielsk Podlaski,  2013. 05. 20 .

Znak sprawy: GP.6733.3. 7 .2013.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 15.05.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożony przez  Miasto Bielsk Podlaski reprezentowane przez Z-cę Burmistrza Panią Walentynę Szymczuk.

                          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę budynku ratusza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele administracyjne zlokalizowanego na działce oznaczonej nr geod.: 1598/1 położonej w obrębie: 3 Bielsk Podlaski przy ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

                         Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (2 piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

                        Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.               

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

podpisał
z up. Burmistrza

Kazimierz Prus

Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu  21.05.2013 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-05-21

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-05-21

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-05-21