Informacja "Gk.7624-16/10" z dnia 2010-11-24 dotyczący uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Data wydania 2010-11-24
w sprawie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Tytuł Gk.7624-16/10

Bielsk Podlaski 2010.11.24

Gk. 7624-16/10

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 30 oraz 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.)

informuje się o:

uzupełnieniu „Raportu oddziaływania na środowisko rozbudowy z przebudową oczyszczalni ścieków w SM Bielmlek w Bielsku Podlaskim ul. Wojska Polskiego 52” w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

         Zgodnie z art. 79 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

         Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Decyzja zostanie wydana po dokonaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz po wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim

         Jednocześnie informuje się każdego zainteresowanego o możliwości zapoznania się z uzupełnionym raportem oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz pozostałą dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji.

         Powyższa informacja zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/Informacja/?&llvl=MjAxMA%3D%3D

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-11-25

Data modyfikacji: 2010-11-25

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-11-25