Informacja - Obwieszczenie w sprawie: GP.6733.2.2019.ZT - wydano decyzję nr 3/19 z dnia 07.05.2019 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii wodociągowej na działce oznaczonej nr geod. 3522/7 z dnia 2019-05-08 dotyczący Obwieszczenie GP.6733.2.2019.ZT

Data wydania 2019-05-08
w sprawie Obwieszczenie GP.6733.2.2019.ZT
Tytuł Obwieszczenie w sprawie: GP.6733.2.2019.ZT - wydano decyzję nr 3/19 z dnia 07.05.2019 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii wodociągowej na działce oznaczonej nr geod. 3522/7

                  Bielsk Podlaski  08 maja 2019r.  

G.P.6733.2.2019.ZT

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 tekst jednolity) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 tekst jednolity.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 3/19 z dnia 07.05.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii wodociągowej na działce oznaczonej  nr geod. 3522/7 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej oraz części działki nr 4496/2 stanowiącej pas drogowy ul. Hołowieskiej położonych w Bielsku Podlaskim.

          Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 08. 05 2019 r. poprzez wywieszenie na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

- oraz umieszczenie na stronie internetowej.                                               

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Data wytworzenia: 2019-05-08

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-05-08

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-05-08