Data wydania 2015-03-24
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.20.2014

Bielsk Podlaski, 25 marca 2015r.

Gk. 6220.20.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz którego wystąpiła firma NEOX Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 24.03.2015r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego budowie, przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim.

     Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2015-03-25

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-03-25

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-03-25