Informacja "Obwieszczenie" z dnia 2015-07-01 dotyczący Gp.6733.7.2015.ZT - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2015-07-01
w sprawie Gp.6733.7.2015.ZT - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł Obwieszczenie

Bielsk Podlaski dn. 30 czerwca  2015r.

G.P.6733.7.2015.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53  ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z tekst jednolity)  w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca  2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r, poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku z dnia 25 czerwca 2015r  PGE  Dystrybucja SA w Lublinie  ul. Garbarska 21A w którego imieniu i na rzecz działa ;TELAN; Spółka Jawna w Białymstoku ul. Czerwonego Kapturka 11 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie  elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV  na działce oznaczonej nr geod. 4443/3 położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego, na działce nr geod 354/2 stanowiącej pas drogowy ul. Wojska Polskiego, działce nr geod 247/1 położonej przy ul Asnyka oraz działce nr geod. 4444 stanowiącej pas drogowy ul. Asnyka.

Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój  215

Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

niniejsze obwieszczenie zostaje podane
do wiadomości stronom postępowania
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta
oraz stronie internetowej w dniu 01.07. 2015r

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-07-01

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-07-01

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-07-01