Informacja "OBWIESZCZENIE" z dnia 2013-05-08 dotyczący GP.6733.3.5.2013.PK

Data wydania 2013-05-08
w sprawie GP.6733.3.5.2013.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE

Bielsk Podlaski; 2013.05.08.

nasz znak: GP.6733.3.5.2013.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu na wniosek złożony w dniu 15.04.2013 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 14, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowaną przez Dyrektora Pana Wiesława Cieślę, w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej związaną z wykonaniem dźwigu osobowego i więźby dachowej budynku wraz z przykryciem zlokalizowanego na działce oznaczonej nr geod.: 4805 położonej w obrębie: 3 Bielsk Podlaski u zbiegu ulicy Kazimierzowskiej i ulicy Jagiellońskiej w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał:

Z-CA BURMISTRZA
Jan Radkiewicz

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 09.05.2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-05-09

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-05-09

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-05-09