Informacja - GP.6733.4.2018.PK z dnia 2018-03-15 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2018.PK

Data wydania 2018-03-15
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2018.PK
Tytuł GP.6733.4.2018.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 15 marca 2018 r.

nasz znak: GP.6733.4.2018.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej na wniosek z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 13, 15-950 Białystok, w imieniu i na rzecz której występuje Pani Anna Dobrzycka, ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok – zostały skompletowane akta sprawy.

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kablowej średniego napięcia 15kV o długości ok. 100 m wraz ze słupem energetycznym SN zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr geod.: 3652/66 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) oraz nr geod.: 196/1, 171/2 (obręb: 2 STUDZIWODY) przy ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  15.03.2018 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-03-15

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-03-15

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-03-15