Data wydania 2014-02-13
w sprawie sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
Tytuł Gk.6220.12.2013

Bielsk Podlaski 2014.02.13

Gk. 6220.12.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 t.j.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wydanej dnia 23.09.2013r. (znak sprawy: Gk.6220.12.2013) decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłodowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego, Taraszkiewicza, Dębowej i Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zostało wydane postanowienie w w.w sprawie.

     Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2014-02-13

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-02-13

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-02-13