Zamówienie Nr Izp.271.4.2018 z dnia 2018-02-08 - Przetarg nieograniczony pn. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA BIELSK PODLASKI NA OKRES OD 1 CZERWCA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.

Tytuł Przetarg nieograniczony pn. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA BIELSK PODLASKI NA OKRES OD 1 CZERWCA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.
Numer Izp.271.4.2018
Data wydania 2018-02-08

08/02/2018    S27    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bielsk Podlaski: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2018/S 027-059908

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi


Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Osoba do kontaktów: Halina Szatyłowicz
17-100 Bielsk Podlaski
Polska
Tel.: +48 857318100
E-mail: hszatylowicz@bielsk-podlaski.pl
Faks: +48 857318150

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bielsk-podlaski.pl

Adres profilu nabywcy: www.bielsk-podlaski.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: www.bielsk-podlaski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski na okres od 1.6.2018 r. do 31.12.2018 r.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren miasta Bielsk Podlaski
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na:
  a) odbieraniu wszystkich selektywnie i nieselektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski,
  b) zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289 z późn. zm.), zapisami uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/281/16 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” oraz zapisami uchwały Rady Miasta Nr XI/94/15 z dnia 29.9.2015 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 3963),
  c) zakupie i dystrybucji worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej,
  d) zakupie i dystrybucji pojemników do selektywnej zbiórki popiołu i bio w zabudowie jednorodzinnej,
  e) zapewnieniu specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej wraz z utrzymaniem ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
  3. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  Lp. Kod Nazwa.
  1 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
  2 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów
  3 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  4 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
  5 90512000-9 Usługi transportu odpadów
  6 90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
  4. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących wykonania przedmiotowej usługi wymienionej w rozdziale III ust.1 (wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.108). Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
  5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy pzp

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90514000, 90511200, 90512000, 90510000, 90533000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.6.2018. Zakończenie 31.12.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN.
  2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  1) pieniądzu;
  2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3) gwarancjach bankowych;
  4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 24 1020 1332 0000 1102 1071 1812 z dopiskiem „Wadium dot. przetargu nieograniczonego – Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski na okres od 1.6.2018 r. do 31.12.2018 r.
  4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz można złożyć w kasie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 pok. Nr 9 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy dołączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty..
  5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust.2 pkt.2-5) musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art.46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp, przy czym dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie.
  6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust.3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert).
  7. Zwrot wadium Wykonawcom nie wybranym do wykonania zamówienia nastąpi zgodnie z art.46 ust.1 i ist.2 ustawy Pzp.
  8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.46 pkt.4a ustawy Pzp.
  9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem składania ofert.
  10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.3 ustawy Pzp.
  11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
  1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.
  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
  1) pieniądzu,
  2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  3) gwarancjach bankowych,
  4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. nr rachunku 24 1020 1332 0000 1102 1071 1712.
  4. Zabezpieczenie składane w formie gwarancji lub poręczeń musi być wystawione na Zamawiającego. Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.
  5. Zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczeń powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem powinna zawierać następujące elementy:
  1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancj