Zamówienie Nr Izp.271.72.2017 z dnia 2017-12-21 - Przetarg nieograniczony - Pomoc techniczna w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

Tytuł Przetarg nieograniczony - Pomoc techniczna w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski
Numer Izp.271.72.2017
Data wydania 2017-12-21

 Izp.271.72.2017

Ogłoszenie nr 635563-N-2017 z dnia 2017-12-21 r.

Miasto Bielsk Podlaski: Pomoc techniczna w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski ,NIP 543 20 66 155 Regon 050658982, osoby do kontaktów - Halina Szatyłowicz, Ewa Nowicka tel. 85 7318129, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37, 17 -100 Bielsk Podlaski NIP 543 020 04-31, Regon 000151696, osoba do kontaktu Daniel Trofimiuk tel. 85 7302787

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 5065898200000, ul. ul. Kopernika  1 , 17100   Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.
    Adres strony internetowej (URL): www.bielsk-podlaski.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
    I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywi

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bielsk-podlaski.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pomoc techniczna w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski
Numer referencyjny: Izp.271.72.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Pomocy Technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski. 2. Do działań Pomocy Technicznej należy całokształt prac związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poprzez zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne, w szczególności: 1) analiza i aktualizacja dokumentacji przetargowej na wykonawstwo robót, usług i dostaw, 2) przeprowadzanie postępowań związanych z realizacją projektów, 3) przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów formalno-prawnych, 4) przygotowywanie i nadzór nad realizacją poszczególnych procesów inwestycyjnych, 5) prowadzenie monitoringu, raportowania i sprawozdawczości z przebiegu realizacji projektów, 6) przygotowywanie wniosków o płatność z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 7) upowszechnianie i promowanie projektu, 8) współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji projektu, w tym instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, 9) archiwizacja wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu w okresie realizacji POIiŚ, 10) współpraca z Instytucją Zarządzającą oraz Instytucją Pośredniczącą w zakresie przygotowania dokumentów przetargowych, kontraktów z wykonawcami, 11) współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie przygotowywania i składania wniosków pożyczkowych oraz realizacji umów i pożyczek, 12) wnioskowanie o dokonanie płatności wraz z informacją dotyczącą finansowego i faktycznego postępu robót, 13) udział w naradach koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych, 14) nadzorowanie i udział w próbach rozruchowych, rozruchach, odbiorach częściowych i końcowych związanych z realizacją Projektu, 15) współpraca z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Finansów, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie sporządzania sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji Projektu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 5 do SIWZ 4. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” . II.5) Główny kod CPV: 71356200-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71310000-4

79111000-5

71311300-4

80500000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-08-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. a) Koordynator projektu – posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu pracą JRP pod względem administracyjnym, finansowym i technicznym, w tym pełnienie ww. funkcji w ramach co najmniej 1 zakończonym projekcie z