Tytuł Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.,, Dostawa energii elektrycznej".
Numer Izp.271.36.2011
Data wydania 2011-12-22
Izp.271.36.2011

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 409654-2011 z dnia 2011-12-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w ilości ok. 1. 761. 987 kWh (strefa dzienna - 437. 507 kWh; strefa nocna - 1.324.480 kWh) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest...
Termin składania ofert: 2011-12-12


Bielsk Podlaski: Dostawa energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 435698 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 409654 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w ilości ok. 1. 761. 987 kWh (strefa dzienna - 437. 507 kWh; strefa nocna - 1.324.480 kWh) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. Kod CPV: 09000000-3, 09300000-2 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, że nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PGE OBRÓT S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 470000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 550959,28
  • Oferta z najniższą ceną: 550959,28 / Oferta z najwyższą ceną: 567167,76
  • Waluta: PLN.
 

w.z. Burmistrza Miasta

Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-12-23

Data modyfikacji: 2011-12-23

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-12-23