Zamówienie Nr Izp.271.38.2011 z dnia 2011-12-07 - Przetarg nieograniczony pn. Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2012 roku

Tytuł Przetarg nieograniczony pn. Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2012 roku
Numer Izp.271.38.2011
Data wydania 2011-12-07
Izp.271.38.2011

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Bielsk Podlaski: Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 414132 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2012 roku. 1. Wykaz ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej do zimowego utrzymania z użyciem solarki określa załącznik Nr 1 na łączną powierzchnię 280 183 m2 . Natomiast drogi o nawierzchni bitumicznej o 1 kolejności utrzymania zawiera załącznik Nr 1A na łączną powierzchnię 91 840,5 m2. Stężenie solanki będzie uzgadniane na bieżąco przez koordynatorów akcji zimowej. 2. Wykaz ulic miejskich do zimowego utrzymania za pomocą pługów i piaskarek określa załączniki Nr 2-6 na łączną długość 77 935,5 mb. Zabrania się usuwania śniegu z jezdni na przyległe chodniki - dlatego też prędkość robocza pługów śnieżnych w tych miejscach nie powinna przekraczać 20km-godz. W wypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów śniegu, będzie on wywożony na wyraźne polecenie zamawiającego i w miejsce przez niego wskazane. Usunięcie śniegu sprzętem spychającym na zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny od ustania opadów. Likwidacja gołoledzi 3% mieszanką piaskowo-solną na ulicach następować będzie po uzgodnieniach na bieżąco przez koordynatorów akcji. 3. Przystąpienie do utrzymania ulic nastąpi z chwilą polecenia pisemnego lub ustnego (potwierdzonego pisemnie) od zamawiającego. Natomiast o zakończeniu akcji zimowego utrzymania ulic zadecydują koordynatorzy. 4. O wprowadzeniu dyżurów (na bazie lub domowych) operatorów sprzętu decydować będą koordynatorzy na bieżąco. Koordynatorami prac ze strony zamawiającego będą: Bogdan Sokołowski oraz Marcin Kuptel tel. 731 8131 a wykonawca wyznaczy koordynatora wpisując dane personalne do umowy. 5. Po wstępnym odśnieżeniu należy niezwłocznie przystąpić do tzw. doczyszczania parkingów, zatok oraz zaułków miejskich usytuowanych w pasach drogowych ulic. Odpłużany śnieg powinien być gromadzony w postaci wałów przy krawężnikach na szerokości nie przekraczającej 10% szerokości jezdni. 6. Odbiór ilości i jakości wykonanego zakresu robót odbywać się będzie comiesięcznym zestawieniem świadczonych usług w zakresie zimowego utrzymania ulic. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu ( np. faxem ) za poprzedni dzień codziennego zestawienia wykonanych usług, które podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie będzie polegało na sprawdzeniu przy udziale Wykonawcy jakości wykonanej usługi i analizy kart drogowych. W przypadku wykonywania usługi przez dany pojazd, który kończy pracę następnego dnia, w karcie drogowej należy wyodrębnić sumę przepracowanych godzin z każdego dnia. Niezatwierdzone zestawienie dzienne nie może być uwzględnione w zestawieniu miesięcznym. 7. Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresie miesięcznym. 8.Wykonawca na własny koszt zawrze umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych do utrzymania odcinkach ulic, a wynikłe z ich niewłaściwego utrzymania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie-wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegająca na utrzymaniu dróg w sezonie zimowym o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 150 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ), 2.Pełnomocnictwo - tylko w sytuacjach określonych w rozdziale XIII pkt. 4 i pkt. 5 lit.c siwz ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Przewiduje się zmiany do umowy dot. zmiany wynagrodzenia w sytuacji zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk-podlaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,  17-100 Bielsk Podlaski, Biuro podawcze - parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
w.z. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-12-07

Data modyfikacji: 2011-12-07

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-12-07