Zamówienie Nr Ok.4424.20.2011 z dnia 2011-10-04 - Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 14.000 Euro - usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I – III w szkole podstawowej o nazwie: „Zajęcia dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami w komunikacji społecznej (zajęcia psychoedukacyjne) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bielsku Podlaskim” w ilości 35 godzin zajęć lekcyjnych

Tytuł Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 14.000 Euro - usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I – III w szkole podstawowej o nazwie: „Zajęcia dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami w komunikacji społecznej (zajęcia psychoedukacyjne) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bielsku Podlaskim” w ilości 35 godzin zajęć lekcyjnych
Numer Ok.4424.20.2011
Data wydania 2011-10-04


Bielsk Podlaski, 04.10.2011r.

Ok.4424.20.2011

Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 14.000 Euro

/zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

I. Prowadzący rozpoznanie

Miasto Bielsk Podlaski

Referat Oświaty i Kultury
ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

II. Określenie przedmiotu rozpoznania

Przedmiotem rozpoznania jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I – III w szkole podstawowej o nazwie: „Zajęcia dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami w komunikacji społecznej (zajęcia psychoedukacyjne) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bielsku Podlaskim” w ilości 35 godzin zajęć lekcyjnych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

            Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi na terenie ww. placówki. Ponadto zajęcia mają być prowadzone w oparciu o autorskie programy, oznacza to, że wykonawca musi prowadzić zajęcia samodzielnie. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów. Zajęcia będą realizowane w dniach nauki szkolnej. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi edukacyjne według harmonogramu uzgodnionego i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

Obowiązki prowadzącego zajęcia pozalekcyjne:

  1. opracowanie programu i planu zajęć pozalekcyjnych oraz przeprowadzenie ich w terminie określonym w projekcie,
  2. dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (prowadzenie kart pracy, dzienników zajęć, list obecności),
  3. pomoc dyrektorowi szkoły, w której prowadzone są zajęcia w przygotowaniu sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć,
  4. szczegółowe obowiązki zostaną ujęte w umowie.

            Osoba realizująca zajęcia powinna posiadać wykształcenie wyższe magisterskie,kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, a także przygotowanie pedagogiczne lub rozpoczęty kurs kwalifikacyjny przygotowania pedagogicznego.

III.Miejsce i termin składania ofert

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję cenową w kwocie brutto za jedną godzinę lekcyjną wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz swoje dane osobowei teleadresowe (załącznik nr 1). Oferty należy składać najpóźniej w zamkniętych kopertach z informacją na kopercie: „Zajęcia dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami w komunikacji społecznej (zajęcia psychoedukacyjne) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bielsku Podlaskim” w ilości 35 godzin zajęć lekcyjnych do 11 października 2011 r. (wtorek) do godziny 15.30 w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, w pokoju nr 1 (na parterze).

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami

Teresa Ostaszewska, tel. 85 731 81 18
e-mail: okum@bielsk-podlaski.pl

V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje zajęcia w terminie od października 2011 r. do 15 maja 2012 r.

Z up. Burmistrza Miasta
Jan Radkiewicz
z-ca Burmistrza

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Teresa Ostaszewska - Ref.Ok.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2011-10-04

Data modyfikacji: 2011-10-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-10-04